Бидний 2011 онд хэрэгжүүлсэн төсөл болох нийслэлийн харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116-р сургуулийн гадaa тусгай талбай байгуулах ажилд ‘Central Asian Cement‘ ХХК-с 2 тонн 250 кг цементийн туслалцааг үзүүлсэн билээ.

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөдөлгөөн, бие даах чадварыг дээшлүүлэх,  орон зайн баримжаа олгох зориулалттай энэхүү сургалтын талбайг 2011 оны 5-р сард барьж байгуулахад ‘Central Asian Cement’ ХХК-ийн оруулсан хувь нэмэрт гүн талархал илэрхийлж байна.

Талбайн зургууд