Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116-р сургуулийн гадна Хөдөлгөөн, орон зайн баримжааны сургалтын талбай байгуулж өгөв. 2011 он.